Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Databáze táborů a kroužků, z.s.. se sídlem V lipách 30/10, 190 00 Praha 9, IČ 08807302 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  1. adresa: Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7
  2. email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. telefon: +420 722 001 019
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Oprávněný zájem správce je
  1. poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  2. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. vytvoření uživatelského účtu v aplikaci,
  2. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem - využívání softwarové aplikace; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 4. Ze strany správce nedochází automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. zajišťující služby provozování portálů a další služby v souvislosti s provozováním portálů,
   3. zajišťující marketingové služby.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním online v profilu uživatele nebo písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k provozu systému, zabezpečení komunikace a datových úložišť, zejména :
  1. Přístup do systému je řízen uživatelskými účty a hesly, které jsou v kompetenci uživatele.
  2. Systém běží na pravidelně aktulizovaném operačním systému. Disky jsou zabezpečné pomocí AES-128-CB.
  3. Systém komunikuje s externímu službami vždy zabezpečenou formou, která je odolná proti odposlechu a podvržení informací.
  4. Poskytovatel serveru nepřetržitě kontroluje komunikaci (ne obsah) a provoz serveru, v případě podezření útoku nebo existence známé zranitelnosti, je uživatel systému upozorněn, případně je k serveru omezen přístup, dokud není sjednána náprava.
  5. Data systému se v pravidelných intervalech (1 denně) zálohují a přenášejí na geograficky oddělené místo zabezpečným protokolem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Soubory cookie a obdobné technologie

 1. Společnost Databáze táborů a kroužků, z.s. používá tzv. cookies. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Užíváme převážně tzv. session cookies (volně přeloženo: cookies omezené na jednu návštěvu). Session cookies jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich webových stránek.
 2. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči. Mějte na paměti, že omezení těchto cookies může mít neblahý vliv na funkčnost našich portálů www.tabory-krouzky.cz.
 3. Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich portálů, používáme také službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.
 4. Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání našich portálů. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google, Inc., přeneseny a uloženy na servery společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc., nebudou odeslána ani žádné jiné osobní údaje jako například, email, jméno, telefonní číslo.
 5. Cookies od společnosti Google, Inc. také používáme pro zobrazení reklam poskytované touto společností. Více informací ke zpracování cookies společností Google, Inc. naleznete na stránce https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/
 6. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:
  1. Microsoft Edge nebo Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
  2. Google Chrome: https://support.google.com/
  3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
  4. Opera: http://help.opera.com/
  5. Safari: https://support.apple.com/

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Aktivací vaše účtu po registraci potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2020