Všeobecné obchodní podmínky pro uživatele

www.tabory-krouzky.cz

Úvodní ustanovení

1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové aplikace tábory a kroužky na adrese www.tabory-krouzky.cz, dále jen aplikace.
Provozovatelem aplikace je společnost Databáze táborů a kroužků, z.s., se sídlem: V lipách 30/10, 190 00 Praha 9, IČ 08807302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …………. soudem v Praze, oddíl ..., vložka …. (dále jen „provozovatel“).

2. Aplikace slouží ke zveřejnění pravidelných a nepravidelných událostí organizace a ke zpracování informací o evidovaných osobách (účastnících události nebo členech organizací), např. spolků a dalších právních forem. Aplikace dále zprostředkovává komunikaci s evidovanými osobami a jejich přístup k vlastním informacím.

3. Uživatelem aplikace je každá fyzická osoba, která si vytvoří uživatelský účet, dále jen uživatel. Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla.

4. Organizace je každý pořadatel, která má v aplikaci založený profil a stanoveného správce organizace (registrovaného uživatele v roli správce organizace) a zveřejňuje události.

5. Zákazník je organizace, která využívá aplikaci na základě placeného přístupu. Zákazníkem využívána aplikace se pro účely těchto podmínek nazývá instance. Vztah mezi provozovatelem a zákazníkem upravují samostatné Obchodní a licenční podmínky.

Licenční ujednání

1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.

2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.
Výše uvedená licenční ujednání se vztahují k uživateli, Licenční ujednání se zákazníkem jsou předmětem samostatné smlouvy.

Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace přistupovat k datům v jednotlivých instancích a zpracovávat je na základě přístupových práv přidělených zákazníkem. Zpracováním se myslí zejména jejich ukládání, evidování, tisk, odesílání e-mailem, zobrazování, importování či exportování data do nebo z aplikace, a to v rozsahu, v jakém to aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.

2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.

3. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.

4. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

5. Provozovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.

Úplata za užívání aplikace

1. Pro uživatele je tato aplikace a z ní vyplývající služby zcela zdarma.

2. Pro organizaci je tato aplikace a z ní vyplývající služby zcela zdarma.

3. Přístup do aplikace pro zákazníky je zpoplatněn na základě platného ceníku. Tento ceník je uveden na webových stránkách portálu, příp. provozovatele.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo v budoucnu provádět úpravy v ceníku a případně aplikaci zpoplatnit.

Záruky

1. Záruka pro zákazníka je řešena v rámci smluvního vztahu. Další ujednání této kapitoly se vztahují k uživateli a organizaci.
Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.

2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad či platnost údajů a informací, které zákazník o uživateli vede, jakož i za případné zpracování osobních údajů.

4. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za přidělení či odejmutí přístupu k instanci zákazníka a rozsahu uživatelských oprávnění přidělených uživateli zákazníkem.

Ochrana osobních údajů a další legislativní ujednání

1. Uživatel uděluje samostatný souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů na základě Podmínek ochrany osobních údajů.
Osobní údaje shromažďováné v jednotlivých instancích zákazníkem jako jejich správcem jsou zpracována na základě Obchodních a licenčních podmínek mezi provozovatelem, jakožto pověřeným zpracovatelem a zákazníkem. Zpracování osobních údajů se v tomto případě řídí Zpracovatelskou smlouvou.

Závěrečné ustanovení

1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.

2. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na www.tabory-krouzky.cz.

3. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního ujednání.

4. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat …………. soud v Praze. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Ostravě.

Toto smluvní ujednání je platné od 1.7.2020